Začnime deň modlitbou (Otčenáš, Zdravas Mária, Chváloslovie a Verím v Boha)

Katolícky pozdrav

Pochválený buď Ježiš Kristus! Naveky. Amen.

Znamenie kríža (Prežehnanie sa)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Hlavné prikázanie

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

Šesť hlavných právd

1. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
2. Duša človeka je nesmrteľná.
3. Božia milosť je na spásu potrebná
4. Boh je jeden.
5. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
6. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období a prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Otče náš – modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha (Vyznanie viery, Crédo)

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 

Chvála najsvätejšej trojice

Sláva Otcu i Synu i Ducha Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov. Amen.

Vzbudenie viery, nádeje a lásky

Môj Bože, verím v teba, lebo si večná Pravda.
Môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečné Milosrdenstvo.
Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama Dobrota a Láska.

Božské čnosti

1. Viera.
2. Nádej.
3. Láska.

Mravné čnosti

1. Rozvážnosť.
2. Spravodlivosť.
3. Statočnosť. (Mravná sila)
4. Miernosť.

Odporúčané modlitby a pravdy

DUŠA KRISTOVA (Vhodná ako modlitba po sv. prijímaní)
Duša Kristova, posväť ma, telo Kristovo, spas ma,
Krv Kristova napoj ma, voda z boku Kristovho obmy ma.
Utrpenie Kristovo, posilni ma, ó dobrotivý Ježiš, vyslyš ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od Teba, pred zlým nepriateľom zachráň ma.
V hodinu smrti mojej povolaj ma a káž mi prísť k tebe, aby som Ťa so všetkými svätými chválil a velebil naveky. Amen.

 

Skutky telesného milosrdenstva

1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých.
6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych

Skutky duchovného milosrdenstva

1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa živých a mŕtvych.

Šesť hriechov proti Duchu svätému

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.