Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

KRST

Krst je vstupom do kresťanského života a jeho základom. Človek sa začlení do spoločenstva cirkvi. U katolíkov sa krstia už novorodenci, pretože každý človek má dedičný hriech, od ktorého sa potrebuje oslobodiť a znovuzrodiť sa v krste. Dieťa pri krste dostáva Božiu milosť a stáva sa Božím dieťaťom. U dospelých si prijatie tejto sviatosti vyžaduje katechumenát, teda prípravu na krst. Krst sa udeľuje raz a navždy, a preto sa nemôže opakovať. Je nevyhnutný ku spáse.
Kto môže krstiť a kto môže sviatosť prijať
Prijať sviatosť krstu môže každý nepokrstený človek. Krstiť môže biskup alebo kňaz a v latinskej cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti - napríklad ohrozenie života, môže krstiť každý človek, aj keď sám nie je pokrstený. Pokrstí liatím vody na hlavu, pričom musí dodržať formu (povedať meno krsteného a vyriecť slová "Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého."). K tomu je potrebný aj úmysel, že chce robiť to, čo koná aj Cirkev. Často sa vyskytuje otázka, ako to je s deťmi, ktoré zomreli skôr, ako boli pokrstené. V tomto prípade treba dôverovať v Božie milosrdenstvo a modliť sa za spásu ich duší.

Krst dieťaťa

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade. Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa v úradných hodinách v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou. Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak majú rodičia bydlisko mimo našej farnosti, musia priniesť písomnú licenciu (dovolenie) od správcu farnosti v mieste bydliska. Rodičia, a ak je možné aj krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku. Na krst si prineste krstnú košieľku; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky dieťaťa po krste.
Krst staršieho dieťaťa
Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.
Krst dospelého
Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery.
Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonickéh práva (KKP).

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. 
Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.