Príprava na Prvé sväté prijímanie 2021/2022


Pretože je lepší príklad ako výklad, uvádzame tu niekoľko krátkych epizód z rodinného prostredia, ktoré nám pripomenú, čo je v rodinnej výchove žiaduce a čo nie.

KatechIZMUS
Prvé sväté prijímanie

RODIČIA AKO PRVÍ ZVESTOVATELIA BLAHOZVESTI PRE SVOJE DETI
Základ a začiatok celej kresťanskej výchovy spočíva v tom, že otec a matka darujú svojim deťom prvé zážitky stretnutia s Bohom svojím bytím a konaním. V prvej etape sa kresťanská výchova uskutočňuje predovšetkým láskyplným vzťahom rodičov navzájom a láskyplným, trpezlivým a chápavým vzťahom rodičov k deťom. Keďže kresťanská viera v plnom slova zmysle je slobodné rozhodnutie zrelého človeka povedať áno na Božiu výzvu, rodičia a vychovávatelia môžu vychovávať k schopnosti veriť. Teda pripraviť deťom také detstvo, ktoré im neskôr uľahčí slobodne sa rozhodnúť pre vieru. Pre dieťa je rozhodujúca láska rodičov k nemu a k sebe navzájom - ich vzájomné pochopenie, odpúšťanie, pomoc, podriaďovanie. V prostredí dobrého a láskyplného manželstva sa dieťa učí úcte k ľuďom a veciam, učí sa žasnúť nad nepochopiteľným tajomstvom, skrytým za všetkým dianím. Získava zmysel pre bratstvo a spoločenstvo, zmysel pre vzájomnú zodpovednosť, pre vďačné prijímanie a nezištné dávanie. Učí sa správne používať slobodu a vážiť si autoritu.
Príčiny neschopnosti veriť spočívajú často v príliš tvrdom a autoritatívnom postoji rodičov k deťom, v bolestnom zážitku detí, že ich rodičia nemajú radi. Preto je pre budúci úspech našej kresťanskej výchovy rozhodujúce, aby sme deťom darovali veľa lásky, aby sme im dôverovali, aby sme v deťoch pomáhali budovať ich sebauvedomenie a sebadôveru; aby sme boli k nim spravodliví a súčasne láskaví, aby sme vedeli odpúšťať, ovládať svoj hnev a aby sme šírili okolo seba ovzdušie pokoja a radosti. Veľká časť nedôvery voči viere je zapríčinená nedôverou voči láske. Ak dieťa prestane veriť v lásku svojich doterajších autorít, prestane veriť aj pravdám, ktoré mu predkladajú. Katechéza v rodine (na rozdiel od katechézy v škole) spája učenie so životom. Domáca katechéza má nesmierne veľa možností a prostriedkov: spoločné prežívanie rodinných a cirkevných sviatkov, otázky detí (rodičia ich môžu využiť na vysvetlenie hlbšieho zmyslu vecí, udalostí), rozprávanie príbehov zo Svätého Písma, spoločná modlitba, spev, prechádzky prírodou.